Go to Forum New

IBM R60 không lên nguồn

Tình hình tôi có máy IBM R60 không lên hình, anh em nào có sơ đồ cho mình xin nhé

Go to Forum